Generelt om Bocentret Sundbygård

Sundbygård er et social-psykiatrisk bocenter for voksne, hvis liv og boligsituation er blevet besværet og begrænset af psykiske og sociale vanskeligheder. Sundbygård hører under Sociallovgivningens § 107 og § 108 om botilbud i danske kommuner, og er, i Københavns Kommunes Socialforvaltning, en decentral enhed, som refererer til Mål og Rammekontoret for voksne med særlige behov/psykisk syge.

På Sundbygård arbejder vi ud fra recovery tankegangen, og søger derigennem at støtte  den enkelte beboer i at mestre livet på måder, der svarer til de ønsker, håb og drømme, som beboerne udtrykker i arbejdet med den sociale handleplan. Beboerne tilbydes respekt, ligeværdighed, dialog og tillid, samt individuelt tilpassede muligheder for rehabilitering, gennem social- og sundhedsfaglige initiativer. Vi tror på, at alle mennesker ønsker og evner at udvikle sig, og vi ønsker at møde beboerne ud fra den præmis. Vi tror også på, at beboerne, med udgangspunkt i deres egne ressourcer, har grundlaget for at realisere et godt liv. Vores mål er derfor at understøtte beboernes muligheder for at komme sig ved at sigte mod en øget mestring af sociale, følelsesmæssige og praktiske livsvilkår. Denne støtte gives gennem et langvarigt fokus på opøvelse af kompetencer i kontakt og samvær, brugerindflydelse og bo-træning, samt arbejdsprøvning og andre meningsfulde aktiviteter.