Personale

Ansættelsesmuligheder i Bocentret Sundbygård. Vi er 200 fastansatte medarbejdere som er ansat i 10 decentrale boenheder med hver 15-20 beboere.

Alle medarbejdere får mulighed for videre uddannelse. Vi tilbyder løbende interne kurser, foredrag og undervisning til alle medarbejdere.

Vi tilbyder supervision og undervisning ved psykolog. Vi har fokus på de nyeste ideer inden for psykiatri. Vi har handleplaner, værdier og mål, som er udarbejdet af ledelsen, medarbejdere og beboerne på Sundbygård.

Overordnet arbejder vi ud fra principperne om miljøterapi. Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat, og alle deltager i udviklingen af bocentret som helhed såvel som i egen faglig udvikling.

Sundbygård har desuden et stort aktivitetscenter, satellitboliger og en serviceafdeling.

Ledige stillinger på Sundbygård finder du under menupunktet Ledige stillinger ovenfor.

Du er altid velkommen til at kontakte os evt. pr. e-mail for at høre om dine jobmuligheder på Sundbygård.

Send uopfordret ansøgning til:
Bocentret Sundbygård
Røde Mellemvej 50-52
2300 Kbh. S.
e-mail: sundbygaard@sof.kk.dk
(Skriv: " Jobansøgning" i emnelinjen)

Afløsere og vikarer
Vi har i perioder brug for nye afløsere og vikarer aften/weekend eller nat.
Søger du som afløser aften og weekend, må du være indstillet på at afløse i 3 boliger. Er du interesseret kan du sende en skriftlig ansøgning til os att. Centerchef Jesper Holbæk. Forventer vi at kunne tilbyde dig vagter i løbet af 3 måneder, vil vi beholde din ansøgning, hvorefter vi kontakter dig når vi får brug for nye afløsere.

Ved ansættelser og jobsamtaler
Alle ansøgere får skriftlig accept på modtagelse af ansøgning senest 5 dage efter modtagelse af den sekretær, der herefter følger opgaven.

Ansøgningerne bliver gennemgået af ansættelsesudvalget, og 4-5 ansøgere indkaldes til samtale. Ved alle ansættelser skal du møde et ansættelsesudvalg, som har tavshedspligt.

Udvalget består af nærmeste leder samt 2 medarbejdere. Medarbejderne er valgt på personalemøder til at repræsentere deres arbejdsområdet. Udvælgelsen af ansøgere foregår i ansættelsesudvalget. Ansøgerne bliver indkaldt til samtale, og udvalget vurderer og udvælger de bedst egnede, som udvalget indstiller til ansættelse til topledelsen. Såfremt der ikke er enighed redegør ledelsen skriftligt for afslaget.

Ansættelsesudvalget forbereder spørgestil - spørgsmål - tider. Såfremt der ønskes referencer fra tidligere arbejdsgiver (det kan være en god ide), indhenter vi tilladelse fra ansøgerne. Husk at få kopi af tidligere ansættelser, curriculum, autorisationer og eksamensbeviser. Efter jobsamtalerne prioriterer vi ansøgerne, og der indstilles til centerchef/souschef, hvem der skal ansættes, hvordan og hvornår.

Tilbagemelding til ansøgere foretages af ledelsen også afslag etc. Alle ansøgninger behandles fortroligt. Såfremt en ansøger ønsker det, kan ansøgningen bruges i lignende stilling på anden afdeling – efter ansættelsesprocedure. Efter endt ansættelsesprocedure, destrueres ansøgninger. Nogle ønsker deres ansøgning i venteposition til lignende job i huset, herefter deltager de på ny i ansættelsesproceduren.

Skriftlige ansøgninger behandles fortroligt, og ansættelsesudvalget har tavshedspligt. Vi bekræfter modtagelsen af alle skriftlige ansøgninger og giver tilbagemelding om stillingsbesættelse.

Personaleinfo
Medarbejderne på Sundbygård kommer fra mange forskellige faggrupper. Vi har bl.a. ansat pædagoger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. De mange forskellige synsvinkler på vores arbejde er en af vores styrker og vejen til udvikling.

Studerende
Da Sundbygård er et sted der benyttes til at uddanne kommende kollegaer i sundhedssektoren, har vi også pædagogstuderende og social- og sundhedsassisstentelever.

De mange forskellige faglige baggrunde giver Sundbygård fleksibilitet, en bred kompetence og gode muligheder for faglig udvikling af hinanden. Alle medarbejdere deltager aktivt i udviklingen af Bocentret Sundbygård som helhed - såvel som deres egen faglige og personlige udvikling. Videre uddannelse

Sundbygård lægger stor vægt på at alle medarbejdere løbende uddanner sig, så vores medarbejdere altid er i stand til at løfte de mange forskellige udfordringer i samarbejde med beboerne og andre medarbejdere på Sundbygård.

Ledelse og organisationen
Ledelsen på Sundbygård består af en centerchef og en souschef for centerchefen. Ledelsen har dagligt kontakt til Sundbygårds Udviklingsafdeling. Ledelsen har desuden daglig kontakt med Sundbygårds administrative leder og administrationen.

I boligerne består ledelsen af et lederteam: en leder og en souschef. Ofte har lederen og souschefen forskellige faglige baggrunde på samme måde som personalet er tværfagligt sammensat i de enkelte boliger. De enkelte lederteams har fast kontakt til lederne i andre boliger i ledergrupper.

Personale om natten - Natteamet Natteamet består af en ansvarshavende sygeplejerske og fire natassistenter. Da de er så lille en gruppe, består Natteamet af medarbejdere som er gode til at arbejde selvstændigt, og som er gode til at samarbejde. Natteamet har kaldeapparater så beboerne altid kan få fat på medarbejdere i Natteamet, som fysisk er placeret i Natbasen. Natteamet går sammen to og to rundt til beboerne om natten.

Hvis en beboer har brug for det, så bliver en natassistent hos beboeren. Alle beboere på Sundbygård og i Satellitboliger får at vide og ved hvordan de kan få fat på natpersonalet.

Uddannelse Personale & Udvikling Personaleudvikling har høj prioritet på Sundbygård. Vi lægger stor vægt på løbende at tilpasse rammerne for forandring, uddannelse og udvikling af personalet.

4 væsentlige elementer heri er kombinationen af

 • Interne kurser
 • Eksterne kurser
 • Temadage
 • Supervision Interne kurser og undervisning

Vi afholder en række interne uddannelser og kurser - dvs. de afholdes på Sundbygård og er specifikt for personalet på Sundbygård. Uddannelserne afholdes oftest for hele personalet i en enkelt afdeling for at sikre et kontinuerligt og fagligt løft for hele boligens personale samtidigt. Vore interne uddannelser ændres og skrifter karakter afhængig af behov og beboergruppe.

Aktuelt tilbydes følgende kurser til nyansatte medarbejdere på Sundbygård:

 • Voldsforebyggende kursus ved Udviklingsafdelingen
 • Afværgekursus ved betjent fra Københavns Politi
 • Medicinkursus for pædagogisk personale 
 • Psykiatrikursus for pædagogisk personale 

Til praktikanter tilbydes undervisning i:

 • Psykiatri, socialpsykiatri og kommunikation ved Udviklingsafdelingen
 • Endvidere er kursus for afdelingsledere i vejledning af kontaktpersoner under udarbejdelse i Udviklingsafdelingen
 • Eksterne kurser

For at sikre de bedste muligheder for individuel kompetanceudvikling bevilliges kurser henholdsvis decentralt af afdelingsledelsen og centralt af topledelsen. Den enkelte afdelingsledelse vurderer og prioriterer undervisningsbehov og ønsker i egen bolig i overensstemmelse med udlagt kursusbudget, personalebehov og afdelingsmål.

Fagrelevante områder kan være:

 • Psykiatri
 • Kommunikation
 • Miljøterapi

Relevansen af andre områder afgøres i forhold til den enkeltes faglighed og personlige udvikling, hvilket afdelingsledelsen tager stilling til og er ansvarlig for.

Andre kurser bevilges centralt af topledelsen f.eks.:

 • Sikkerheds- og SU-kurser
 • Lederkurser

Afdelingsledere og souschefer vil efter ca. 1 års praktisk erfaring få tilbud om fag- og/eller ledelsesrelevante kurser, f.eks. på Københavns Kommunes Kursuscenter. Den enkelte medarbejder forventes at videregive viden og erfaring, f.eks. på personalemøder, ledermøder eller ved direkte undervisning af kollegaer i dagligdagen. Afdelingsledelsen er ansvarlig for, at der holdes fast i ovenstående, således at ny viden fastholdes, spredes og bruges i dagligdagen fremover.

Afdelingsledelsen er ansvarlig for, at sætte uddannelse på minimum x 2 årligt til personalemøde og dér evaluere på kurser til fælles gavn for institutionen.

Temadage
Alle boliger afholder 2 temadage om året. Her diskuteres konkrete praktiske spørgsmål fra dagligdagen og man arbejder med temaer, som personalet oplevet et behov for at få debatteret eller få ny inspiration til.

Det kan for eksempel være undervisning i temaer som psykiske lidelser, kontaktpersonordning eller samarbejde og kommunikation i personalegruppen. Institutionen ser det som vigtigt kontinuerligt at klæde personalet fagligt på. Desuden styrker det sammenholdet utroligt, når man er væk fra institutionen og er sammen med kollegaerne på en anden måde et par dage om året Supervision Medarbejdergrupperne i hver bolig modtager supervision en gang om måneden ved Udviklingsafdelingen. Gruppen af praktikanter modtager supervision i en gruppe for sig.